IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/188

 
Název: Odvodnění silnice III/4682 Třinec – ulice Kaštanová
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4047
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 72
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 0,30
 
Popis Jedná se o opravu odvodnění části silnice III/4682 v ulici Kaštanové v Třinci v úseku cca 300 m (od odbočky vedoucí k hřbitovu po odbočku k vodojemu), km 0,350-0,650 silničního staničení. Odvodnění silnice v daném úseku je v současnosti zajištěno příkopem, který probíhá podél vnější strany komunikace v úzkém koridoru vymezeném hranou vozovky a stromořadím. Na severní straně silnice je příkop veden v horní části úseku délky 80 m. Příkop na jižní straně komunikace, který se těsně přimyká k jejímu okraji, je v nevyhovujícím technickém stavu. Svahy příkopu jsou velmi příkré a zejména svah přiléhající k silnici je narušený působením eroze. Vlivem sesouvání se příkopového svahu dochází k narušení sousední úzké krajnice i přilehlé části vozovky, které se projevuje podélnými trhlinami a lokálními poklesy. V důsledku špatného stavu krajnice a příkopu hrozí při najetí vozidla na okraj silnice havárie s vážnými následky. Požadavky na stavebně technické řešení: a. nové trubní vedení dešťové kanalizace zaústěné do koncové šachty stávající kanalizace; b. rekonstrukce sil. s ukončením vozovky obrubníkem; c. 6 nových vpustí, přípojkami napojenými do stoky; d. v horním úseku dlouhém cca 80 m bude zachováno povrchové odvodnění s příkopem, jehož dno bude zpevněno betonovou žlabovou tvárnicí. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována studie.
Financování Předpokládané celkové invest. náklady - 3 300 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  87

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace