IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/O1/41

 
Název: Přeložka sil. II/483 - obchvat Čeladné
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 10008
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 535
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 2,00
 
Popis Z hlediska funkčního zatřídění lze komunikaci obchvatu charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční třídy B. Navržená šířková kategorie je S 9,5/70 (S 7,5/70). Trasa obchvatu Čeladné vede údolní nivou s plochým rovinatým profilem terénu, z něhož se vymyká pouze terénní nerovnost v místě křížení místní komunikace k nádraží. S ohledem na očekávanou vysokou hladinu spodní vody lze předpokládat složitější podmínky pro zakládání opěr mostních objektů. Podél toku řeky se nachází skupiny významných stromů, které bude nutno v co největší možné míře respektovat. Obchvat je trasován mimo zastavěné území. Stavba bude prováděna ve volném území a nebude vyžadovat zásadní omezení dopravy s výjimkou koncových úseků. Realizace stavby neumožňuje dílčí etapizaci, přeložku je nutno vybudovat v celém úseku. Vstupní křižovatky na západním a východním okraji jsou navrženy jako malé okružní křižovatky s vnějším poloměrem cca 32 m. Návrh dimenze dvou mostních objektů křížení vodoteče Frýdlantská Ondřejnice bude upřesněn následně na základě odborného vodohospodářského posudku a to s ohledem na potřeby inundace, současně s tím bude prověřena nutnost ev. vybudování dalších inundačních objektů (propustků). V obou případech je předpokládána jednopolová konstrukce z předpjatých betonových prefabrikátů s horní mostovkou. Podjezd místní komunikace u nádraží je řešen též jako jednopolový mostní objekt se světlým rozpětím cca 15m. S.P.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena zpracováním studie
Financování Odhad nákladů nebyl zpracován
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  6

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace