IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M2/2

 
Název: Silnice II/486 Hukvaldy most ev. č. 486-012, 486-011
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2681
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 140
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Současné vedení trasy silnice II/486 v předmětné úseku tvoří výraznou bodovou závadu ve sjízdnosti a bezpečnosti silničního provozu. Zároveň silnice překlenuje tok řeky Ondřejnice monolitickým železobetonovým spojitým trámovým mostem o 3 polích s délkou přemostění. 33,00 m, jehož stavební stav dle hlavní mostní prohlídky ze dne 3.října 2003 je 5/5 a lze předpokládat jeho další progresivní zhoršování stavu. Před a za mostním objektem jsou nevyhovující směrové oblouky bez rozšíření, včetně napojení místních komunikací. Most se nachází v intravilánu obce. Stavbou bude odstraněn současný nevyhovující mostní objekt a současně odstraněná bodová závada v bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Silnice bude mít upraveny směrové a šířkové poměry včetně nových chodníků, úprava nivelety – zlepšení odtokových poměrů, průtočný profil upraven stavbou 1-polového mostu na požadovanou Q 100. Součástí stavby bude i stavba nových přilehlých opěrných a zárubních zdí, případně jednostranného chodníku. Pro stavbu bude nutno provést výkupy pozemků. Umístění mostního objektu a napřímení silnice v předmětném úseku vyvolá i přeložky inženýrských sítí. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Vydáno územní rozhodnutí, zpracována PD ve stupni DSP, proběhlo vyvlastnění pozemků. Podána žádost o stavební povolení.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 78 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  141,00

Pořadí

  10

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace