IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/385

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 474-009 přes potok Radkov v obci Jablunkov
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7555
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 707
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most zařazen do plánu oprav. Spodní stavba degradace betonu, trhliny, obnažená armatura, nosná konstrukce nefunkční izolace, trhlinky v podhledu KA nosníků, výluhy hlavně u krajních nosníků, silně zatéká přes dilatační závěry, římsy vydrolený beton, praskliny. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena. Probíhá příprava pro zadání PD.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  161,00

Pořadí

  6

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace