IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/307

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 477-032 přes místní potok v obci Baška
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5463
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 503
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující technický stav. Vydrolené spáry opěr a křídel. Vymletý beton v úrovni hladiny,NK - obnažená armatura, koroze betonu ŽB desky. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava před dokončením.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady 4 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  161,00

Pořadí

  4

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace