IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/K/8

 
Název: Silnice II/486 Hukvaldy okružní křižovatka s III/4861
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3600
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,30
 
Popis Stávající průsečná křižovatka krajské silnice II. třídy s komunikací III.třídy tvoří bodovou závadu v bezpečnosti silničního provozu. Křižovatka je situována v nepřehledném místě (směrový oblouk, nevhodné výškové napojení obou komunikací,) Jako nejvhodnější řešení tohoto dopravního uzlu se jeví přestavba stávající křižovatky na křižovatku okružní. Návrh přestavby křižovatky na křižovatku okružní je v souladu se schváleným územním plánem obce Hukvaldy. Stavba si vyžádá trvalý zábor okolních nesilničních pozemků. S.P.IX/2017
Stav přípravy Zpracována studie.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  40,00

Pořadí

  21

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace