IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/K/7

 
Název: Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4841
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,30
 
Popis Stávající průsečná křižovatka krajské silnice II. třídy s komunikací III.třídy tvoří bodovou závadu v bezpečnosti silničního provozu. Křižovatka je situována v nepřehledném místě, kde nejsou dodrženy rozhledové poměry. Jako nejvhodnější řešení tohoto dopravního uzlu se jeví přestavba stávající křižovatky na křižovatku okružní. Návrh přestavby křižovatky na křižovatku okružní je v souladu se schváleným územním plánem obce Krmelín. Stavba si vyžádá trvalý zábor okolních nesilničních pozemků. S.P.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP a PDPS , vydáno územní rozhodnutí. Zažádáno o vydání SP.
Financování Odhad stavebních nákladů 17 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  50,00

Pořadí

  16

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace