IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/K/48

 
Název: Rekonstrukce křižovatky silnic II/477 x III/48425 v obci Baška a navazujících úseků komunikace
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5463
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce křižovatky z dopravního hlediska. S.P.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  50,00

Pořadí

  19

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace