IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/29

 
Název: Silnice II/457 Jindřichov – rekonstrukce podjezdu 457-044
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1361
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 62
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 0,50
 
Popis Stavba řeší dopravně nevyhovující uspořádání ulice II/457 v prostoru podjezdu pod tratí ČD. Stávající podjezdná výška je 3,50m, což neumožňuje průjezd nákladních vozidel a zásobování. Podjezd tak tvoří překážku v rozvoji podnikatelských aktivit v obci. Těžká nákladní doprava tak používá pro objezd nevyhovujícího podjezdu souběžnou místní komunikaci. Rekonstrukce bude spočívat ve změně šířkového uspořádání komunikace v délce cca 110 m a zároveň zvýšení podjezdné výšky na 4,20m. Komunikace je navržena v kategorijní šířce S 7,5/50 resp. MO 8/50. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Vydáno stavební povolení.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 7 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  28

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace