IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/239

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/45826 Pitárné - Sádek, km 0,000 - 4,319
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 40
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrch vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, vysprávky, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 10 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  91

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace