IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/17

 
Název: Silnice II/450 Karlova Studánka - Vidly – rekonstrukce silnice
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 792
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 34
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 6,39
 
Popis Stavbu si vyžádalo odstranění bodové závady ve směrovém a šířkovém vedení silnice. Komunikace je místy značně nepřehledná a její stavebně technický stav je nevyhovující. Šířkové uspořádání komunikace vylučuje její zimní údržbu. Komunikace prochází územím se složitými geologickými poměry, které ovlivňují celkovou stabilitu komunikace. Cílem řešení je nové šířkové upořádání a směrové vedení komunikace. Návrh komunikace bude vycházet z kategorie S 7,5/60 (80). Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám a naléhavosti odstranění bodových závad ve sjízdnosti, plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, je nutno přistoupit k etapizaci přípravy a realizace stavby. Havarijní úsek se sanací svážného území je v délce 1 000m. Celková délka úpravy je cca 6 400m, etapa I má délku 1 000m. Stavba si vyžádá zábor nesilničních pozemků. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Probíhá zpracování PD ve stupni DÚR v havarijní části km 21,900 - 23,100.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 156 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  115,00

Pořadí

  35

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace