IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/16

 
Název: Silnice III/45213 Roudno – Křišťanovice – rekonstrukce silnice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 555
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 60
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 4,75
 
Popis Stavbu si vyžádalo odstranění bodové závady ve směrovém a šířkovém vedení silnice. Komunikace je místy značně nepřehledná a její stavebně technický stav je nevyhovující. Komunikace prochází územím se složitými geologickými poměry, které ovlivňují celkovou stabilitu komunikace. Cílem řešení je nové šířkové upořádání a směrové vedení komunikace. Návrh komunikace bude vycházet z kategorie S 7,5/60 (80). Celková délka úpravy je cca 4 300m. Stavba si vyžádá zábor nesilničních pozemků. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Z důvodu komplikací při řešení majetkoprávních vztahů bude aktualizována PD ve stávajícím šířkovém a směrovém uspořádání.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 96 400 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  57

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace