IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/159

 
Název: Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské, km 17,177 - 21,842
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 371
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 27
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 4,66
 
Popis Rekonstrukce vozovky se provede ve stávající trase. Rekonstrukcí dojde k odstranění poruch vozovky (deformace krytu, výtluky v obrusné vrstvě, mrazové trhliny), k zesílení konstrukce vozovky, k rekonstrukci odvodnění, vodorovného svislého značení, bezpečnostního zařízení a ke zlepšení přístupu k významné kulturní památce (hrad Sovinec). L.Š.IX/2017
Stav přípravy Zahájeny projekční práce na DSP+PDPS, předpoklad vydání SP 2017
Financování Odhad stavebních nákladů činí 33 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  95,00

Pořadí

  67

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace