IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/158

 
Název: Silnice II/440 Vajglov - hranice Olomouckého kraje, km 5,163 - 10,075 a 11,527 - 15,031
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 643
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 54
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 8,41
 
Popis Rekonstrukce vozovky se provede ve stávající trase.Rekonstrukcí dojde k odstranění poruch vozovky (výtluky v obrusné vrstvě, mrazové trhliny), k zesílení konstrukce vozovky, k rekonstrukci odvodnění, vodorovného svislého značení a bezpečnostního zařízení. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 60 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  74

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace