IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/157

 
Název: Silnice III/4585 Krnov - Zátor, km 0,000 - 10,659
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 587
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 62
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 10,65
 
Popis Rekonstrukce vozovky se provede ve stávající trase.Rekonstrukcí dojde k odstranění poruch vozovky (deformace krytu, výtluky v obrusné vrstvě, mrazové trhliny), k zesílení konstrukce vozovky, k rekonstrukci odvodnění, vodorovného svislého značení, bezpečnostního zařízení a ke zlepšení přístupu k významné kulturní památce (rozhledna Cvilín). L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 85 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  75,00

Pořadí

  98

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace