IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/154

 
Název: Silnice II/459 Horní Benešov - Leskovec, km 16,833 - 24,552
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 457
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 90
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 7,71
 
Popis Rekonstrukce vozovky se provede ve stávající trase.Rekonstrukcí dojde k odstranění poruch vozovky (ztráta asfaltového tmele, deformace vozovky, podélné a mozaikové trhliny), ke zvýšení únosnosti vozovky, k rekonstrukci odvodnění, obnově propustků, vodorovného svislého značení, bezpečnostního zařízení a ke zlepšení přístupu k významnému turistickému cíli (vodní nádrž Slezká Harta). L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 60 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  60

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace