IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/143

 
Název: Silnice II/451 Vrbno pod Praděděm - Vidly, km 0,000 - 8,162
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 868
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 183
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 8,16
 
Popis Rekonstrukce vozovky se provede ve stávající trase.Rekonstrukcí dojde k odstranění poruch vozovky (výtluky v obrusné vrstvě, ulamování okrajů vozovky, mrazové trhliny), k rekonstrukci odvodnění, obnově propustků, vodorovného svislého značení, bezpečnostního zařízení a ke zlepšení přístupu k významným turistickým cílům (napojení na Olomoucký kraj - Jeseník, Červenohorské sedlo). L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 90 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  49

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace