IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/O1/19

 
Název: Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 6,422 -8,770 s vazbou na hraniční přechod PR
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 20
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 2,34
 
Popis Stavba řeší rekonstrukci nevyhovují silnice III. třídy k hraničnímu přechodu s Polskou republikou. Současný stavebně technický stav komunikace je nevyhovující. Cílem stavby je vybudování komunikace s kategorijní šířkou S6,5/50 v délce cca 1,180 km, včetně všech souvisejících stavebních objektů. Součástí stavby je rekonstrukce mostních objektů 4593-2, 4593-3 (BR/M1/125) a propustku. Stavba si vyžádá trvalý zábor okolních nesilničních pozemků. Stavba je zahrnuta v Modelové studii „BORDER CROSSING V EUROREGIONU SILESIA“. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP + RDS, PDPS vydáno stavební povolení, aktualizace PDPS 2016 a rozpočtu.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 29 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  20

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace