IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/95

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.45211-1 v obci Mezina
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 65
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 13
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav most. objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, malá zatížitelnost, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti, splnění průtokových poměrů. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+RDS, vydáno SP, požádáno o prodloužení.
Financování Odhad nákladů činí 7 400 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  153

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace