IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/90

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.450-009 před obcí Vidly
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 792
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 34
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav most. objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, malá zatížitelnost, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti, splnění průtokových poměrů. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena, zpracována DÚR. Návaznost na BR/S/17 – rekonstrukce silnice II/450 Karlova Studánka – Vidly. Majetkoprávní problémy, příprava pozastavena.
Financování Odhad nákladů činí 10 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  112,00

Pořadí

  66

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace