IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/88

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.450-005 před obcí Podlesí
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 236
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 10
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav most. objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, malá zatížitelnost, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti, splnění průtokových poměrů. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP + RDS, vydáno SP- již neplatné (změna majitele pozemku, nelze prodloužit), bude řešeno v rámci rekonstrukce komunikace.
Financování Odhad nákladů činí 8 700 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  124

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace