IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/84

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 459-008 za obcí Láryšov
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 949
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 124
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav most. objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, malá zatížitelnost, bez odvodnění , rozpad povrchu komunikace, porucha izolace. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odstranění bodové závady, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, obnovy izolace. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DOS.
Financování Odhad nákladů činí 5 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  71

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace