IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/79

 
Název: Hvězda - Ovčárna, opěrná zeď km 0,000-2,470
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 389
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 27
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech 2,47
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav, silnice nesplňuje šířkové parametry, není odvodnění, svah včetně krajnice ujíždí, chybí bezpečnostní zařízení. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu - osazení bezpečnostního zařízení, zajištění stability komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace(obnova nekapacitních propustků). P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracovává se PD ve stupni DÚR, DSP+RDS, včetně inž.-geologického průzkumu, vydáno ÚR, předpoklad vydání SP po vypořádání pozemků z Lesy ČR.
Financování Odhad nákladů činí 120 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  134,00

Pořadí

  28

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace