IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/78

 
Název: Opěrná zeď silnice II/442 v obci Staré Heřmínovy, km 3,246 - 3,621
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1265
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 23
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,37
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav, silnice nesplňuje šířkové parametry, není odvodnění. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stability komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace(obnova nekapacitních propustků). Navazuje na BR/M1/77 (most ev.č. 4422-1). P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD na stupeň DSP+ RDS , aktualizace na PDPS, podána žádost o SP.
Financování Odhad nákladů činí 18 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  112,00

Pořadí

  65

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace