IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/76

 
Název: Opěrná zeď silnice III/4609 v obci Horní Životice, km 19,183 - 20,359
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 243
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 5
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 1,17
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav, silnice nesplňuje šířkové parametry, není odvodnění. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stability komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace (obnova nekapacitních propustků). P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracovává se projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+RDS, požádáno o SP, předpoklad vydání SP 2016.
Financování Odhad nákladů činí 17 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  92,00

Pořadí

  118

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace