IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/74

 
Název: Opěrná zeď silnice 45720 v obci Slezské Rudoltice, km 6,103-6,181 a 6,281-6,481
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 453
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 59
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,27
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav, silnice nesplňuje šířkové parametry, není odvodnění. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stability komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace(obnova nekapacitních propustků). Navazuje na BR/M1/74 (most ev.č. 45720-5). P.F.IX/2017
Stav přípravy PD zařazeno a předáno Povodí Odry (Revitalizace potoku Lužná).
Financování Odhad nákladů činí 10 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  102,00

Pořadí

  95

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace