IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/356

 
Název: Silnice II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-015 před obcí Leskovec nad Moravicí
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 457
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 90
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Provést odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms až na horní plochu nosné konstrukce, provedení nové celoplošné izolace, nové chodníkové římsy, osazení normovaného zábradlí a položení nové vozovky. Boky a podhled nosné konstrukce a spodní stavbu tryskat vysokotlakým vodním paprskem, sanovat betonové plochy, před opěry provést opevnění z kamenného záhozu, popř. kamenné dlažby do betonu. P.F.IX/2017
Stav přípravy Nebyla zahájena
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 3 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  88,00

Pořadí

  150

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace