IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/352

 
Název: Silnice II/453 rekonstrukce mostu ev. č. 453-014 v obci Heřmanovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 370
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 5
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Provést odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms až na horní plochu nosné konstrukce, provedení řádné celoplošné izolace, nové chodníkové římsy, znovu osazení normovaného zábradlí a položení nové vozovky (pokleslé předmostí až 50mm). Boky a podhled nosné konstrukce a spodní stavbu tryskat vysokotlakým vodním paprskem, sanovat betonové plochy, před opěry provést opevnění z kamenného záhozu, popř. kamenné dlažby do betonu. P.F.IX/2017
Stav přípravy Nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  68,00

Pořadí

  168

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace