IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/351

 
Název: Silnice II/453 rekonstrukce mostu ev. č. 453-013 před obcí Heřmanovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 370
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 5
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Provést odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms až na horní plochu nosné konstrukce, provedení nové spřažené železobetonové desky, mostních závěrů, řádné celoplošné izolace, nové chodníkové římsy, osazení normovaného zábradlí a položení nové vozovky. Boky a podhled nosné konstrukce a spodní stavbu tryskat vysokotlakým vodním paprskem, sanovat betonové plochy, před opěry provést opevnění z kamenného záhozu, popř. kamenné dlažby do betonu. P.F.IX/2017
Stav přípravy Nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  68,00

Pořadí

  167

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace