IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/350

 
Název: Silnice II/450 rekonstrukce mostu ev. č. 450-002 v obci Nová Véska
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1682
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 106
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Provést odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms až na horní plochu nosné konstrukce, provedení nové spřažené železobetonové desky, mostních závěrů, řádné celoplošné izolace, nové chodníkové římsy, osazení normovaného zábradlí a položení nové vozovky. Boky a podhled nosné konstrukce a spodní stavbu tryskat vysokotlakým vodním paprskem, sanovat betonové plochy, před opěry provést opevnění z kamenného záhozu, popř. kamenné dlažby do betonu. P.F.IX/2017
Stav přípravy V roce 2015 byla provedena diagnostika.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 9 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  109,00

Pořadí

  78

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace