IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/348

 
Název: Silnice II/445 rekonstrukce mostu ev. č.445-019 za obcí Malá Morávka
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1555
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 119
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Římsy s povrchově narušeným drolícím se betonem, odlamování betonu v ploše i na hranách, obnažená korodující výztuž. Na mostě je osazeno ocelové trojmadlové zábradlí, plošná koroze 90%, sloupky s hloubkovou korozí, lokálně 100% koroze, deformace po nárazech, nenormové. Vozovka přebalena do úrovně říms, mrazové trhliny a výtluky. Není vyřešen odvod povrchových a srážkových vod – dochází k erozi přilehlých svahů. Opevnění svahů koryta pod mostem na styku s vodou je rozpadlé, uvolněné kameny, dlažba je podemletá. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projekční příprava byla zahájena, stavba zařazena do IROP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 7 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  107,00

Pořadí

  86

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace