IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/277

 
Název: Most ev.č. 450-007 přes řeku Bílá Opava za obcí Karlova Studánka – rekonstrukce mostního svršku
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 792
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 34
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající mostní objekt je ve špatném stavu zejména spodní stavba , kde jsou uvolněné lokálně již vypadlé kameny zdiva, zdivo je celkově rozvolněné.. V dolní části, vlivem eroze vodního toku, je spárová malta vyplavována, na líci kamenného zdiva zejména na krajích opěr a křídlech jsou patrné mokré stopy po prosakující vodě (výluhy a mokrá místa), voda způsobuje vyluhování pojiva z malty. V podhledu desky, zejména na krajích desky, je obnažená zkorodovaná výztuž - malé krytí z výroby. Vlivem nedostatečné tloušťky krycí betonové vrstvy dochází ke korozi betonářské výztuže a následnému odtržení krycí betonové vrstvy korozními zplodinami. Hydroizolace je narušena, v podhledu nosné konstrukce jsou mokré výluhy s krápníky. Kryt vozovky je převýšen nad římsy mostu, nosná konstrukce je přetížena nadměrnými vrstvami vozovky, zatéká na bok nosné konstrukce. Chodníky na mostě nejsou. Římsy mají rozrušený a vydrolený beton, na hranách odlamován. Zábradlí není dle normy ČSN. Nátěr se odlupuje a zábradlí je pod nátěrem zkorodované. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení zatížitelnosti, zlepšení stavebně technického stavu a k zajištění bezpečnosti silničního provozu.Součástí BR/S/17. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracovaná PD ve stupni DSP+RDS, stavba navazuje na rekonstrukci komunikace.
Financování Odhad nákladů činí 7 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  127

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace