IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/216

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 45730-1 před obcí Osoblaha
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 100
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 5
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající mostní objekt je ve špatném až velmi špatném stavebním stavu, opěry jsou nestabilní v úrovní hladiny vodního toku je materiál opěr vymílán, nízká zatížitelnost, nevyhovující bezpečnostní zařízení, vozovka je zvlněná, trhliny, římsy se rozpadají. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení stavebně technického stavu zajištění bezpečnosti silničního provozu. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 600 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  155

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace