IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/209

 
Název: Silnice č. III/01123 rekonstrukce opěrné zdi km 0,625 - 0,675 v obci Stará Ves
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 300
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 10
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,05
 
Popis Stávající opěrná zeď je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, vlivem eroze vodního toku jsou základy opěrné zdi podemleté, beton degraduje - rozpadá se, bez izolace, nevyhovující bezpečnostní zařízení. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného stavebně technického stavu a zajištění bezpečnosti silničního provozu. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  92,00

Pořadí

  120

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace