IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/207

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.457-041 v obci Petrovice
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1361
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 62
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající mostní objekt je ve velmi špatném stavebním stavu, opěry se boulí v úrovni hladiny vodního toku je materiál opěr vymílán, nízká zatížitelnost, nevyhovující bezpečnostní zařízení, vozovka je zvlněná, trhliny, římsy se rozpadají. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení stavebně technického stavu zajištění bezpečnosti silničního provozu. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  72

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace