IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/124

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 45814-5 přes řeku Osoblahu v obci Bohušov
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 91
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 9
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Mostní objekt poměrně v uspokojivém stavu, vlivem nízké spodní hrany nosné konstrukce (nesplňuje Q100 - pouze Q25) dochází k zaplavování obce (povodně 1997, 2007). Rekonstrukcí dojde k zvětšení průtočného profilu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP + RDS, PDPS vydáno stavební povolení, platnost do 8. 7. 2015. Aktualizace PDPS, požádat o nové SP.
Financování Odhad nákladů činí 46 400 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  154

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace