IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/116

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.442-001 před obcí Staré Heřmínovy
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 835
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 39
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav most.objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, malá zatížitelnost, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti, splnění průtokových poměrů. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad nákladů činí 7 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  51

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace