IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/114a

 
Název: Opěrná zeď sil.II/457 Jindřichov-Petrovice km 56,594 - 56,729
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1361
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 62
Stavebně technický stav 6.00
Délka úpravy v kilometrech 0.13
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stability komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace(obnova nekapacitních propustků). P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+RDS, vydáno SP a prodloužení. Stavba započata v roce 2016 propustkem, v roce 2017 se realizuje OZ v Petrovicích.
Financování Celkové náklady stavby činily 3 738 949 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace