IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/109

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.45713-5 za obcí Petrovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 122
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 6
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav most. objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, malá zatížitelnost, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti, splnění průtokových poměrů. Před vydáním SP nutno vypořádat pozemky s Lesy ČR. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+RDS, vydáno ÚR, požádáno o SP.
Financování Odhad nákladů činí 6 300 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  91,00

Pořadí

  123

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace