IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/K/36

 
Název: Rekonstrukce křižovatky sil.III/46611 a III/4697 v Ludgeřovicích
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2010 ve voz/24 hod 7000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Křižovatka zajišťuje dopravní napojení zejména Ludgeřovic, Markvartovic a Šilheřovic na nadřazenou komunikační síť, zejména pak na sil.I/56 Ostrava – Opava. Jedná se o nepřehlednou křižovatku s obtížně prováděnými manévry odbočení v období dopravních špiček. Přes křižovatku jsou vedeny významné příčné vazby pěší dopravy, v její blízkosti se nachází autobusové zastávky příměstské a městské dopravy, které zajišťují i přestupní vazby. V blízkostí řešené křižovatky je plocha využívaná pro parkování vozidel návštěvníků restaurace, v malém odstupu se nachází křižovatka s místní komunikací ul.Požární vč. výjezdu z hasičské zbrojnice, která vykazuje velmi omezené rozhledy.
Stav přípravy DÚR je zpracována, probíhají majetkoprávní záležitosti pro potřebu vydání ÚR - zajišťuje i nadále obec.
Financování Předpokládané investiční náklady činí 9 100 tis.Kč (vč. DPH)
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  2

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2016

Fotodokumentace