Rekonstrukce silničních mostů je rozdělena do několika etap, podle níž se budou měnit dopravní omezení a objížďky nejen pro pěší a automobilovou dopravu, ale i výluky pro tramvajovou dopravu.

Během souvislé opravy Plzeňské ulice, aby se předešlo nežádoucímu stavu při eventuálních dlouhých objížďkách, které by zásadně narušily veřejnou dopravu a linky MHD v této oblasti, budou práce probíhat za usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu Plzeňské ulice. Doprava bude vedena obousměrně. Jeden pruh bude vyhrazen pro směr na Přívoz a jeden pruh pro směr na Hrabůvku. Chodníky nebudou stavbou dotčeny, pouze v některých místech dojde k výměně obruby. Pěší doprava bude v případě potřeby vhodným způsobem usměrněna nebo budou zřízeny provizorní chodníky z dřevěných desek.

Podrobnosti k omezení dopravy
1/ Do konce měsíce června bude postavena provizorní tramvajová zastávka na Hulvácké ulici, aby mohla být zavedena náhradní tramvajová (jednokolejná kyvadlová) doprava. Ta plně nahradí stávající náhradní autobusovou dopravu, která je v současné době zřízena z důvodu stavby rekonstrukce tramvajových mostů nad silnicí I/11(ul. Rudná). Do konce měsíce května bude provedena rekonstrukce přejezdu tramvajové trati v blízkosti rampového propojení s ul. Rudná a u Ferony pro možnost usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně.
2/ Od června dojde proto k následnému převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně v úseku mezi přejezdy u ulice Rudná a u Ferony. V úseku od Ferony po křižovatku u Vodárny bude doprava vedena ve stávajících jízdních pruzích s případným omezením po dobu provádění dílčích prací na komunikaci. Rampa z ul. Plzeňské na ul. Výškovickou bude po dobu provádění stavby plně průjezdná.
3/ Během rekonstrukce levého mostu (po dobu cca 3 měsíce) bude uzavřena rampa z Výškovické na Plzeňskou ve směru na městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a bude stanovena objízdná trasa.
4/ Během zvedání mostního pole bude pod ním vyloučen veškerý provoz. Mosty se budou zvedat a spouštět tak, aby byl na Výškovické ulici umožněn obousměrný provoz vždy v jednom z mostních polí, a to zejména pro MHD.

V pondělí 15. května bude zahájena II. etapa opravy dvou úseků silnice III. třídy z Bystřice nad Olší do Pasek. Stavbu budou doprovázet dvouměsíční částečné uzávěrky a omezení rychlosti. Mezi 12. 6.  a 2. 7. dojde k úplné uzavírce v jednom jízdním pruhu.  Stavba z rozpočtu SFDI je členěna na dva stavební objekty. První úsek v km 0,000 - 0,340 (od křižovatky se sil. I/11 za železniční podjezd) a druhý úsek v km 3,950 - 5,628 (za pravotočivou zatáčkou v lese – od pracovní spáry po točnu autobusu).

Časový harmonogram omezení provozu:
Od 15. 5. 2017 – 11. 6. 2017: částečná uzavírka
Od 12. 6. 2017 – 2. 7. 2017: úplná uzavírka v jednom směru jízdy
Od 30. 6. 2017 – 15. 7. 2017: omezení rychlosti, dokončovací práce

 

Od 2. května začne realizace I. etapy souvislé opravy komunikace třetí třídy III/4583 na trase Čaková – Krasov na Bruntálsku. Částečná uzávěra začíná dnem 2. 5. 2017 s celkovou uzávěrou se počítá od 15. 5. 2017. Součástí bude oprava 15 kusů propustků a stavební údržba mostu ev. č. 4583-1.

Objížďka je vedena v obou směrech a měří 14 km. Čaková - Krasov: III/4483, I/45, III/4588 (Čaková - Zátor - Brantice - Krasov)

21. 4. 2017 Od 24. dubna bude zahájena rekonstrukce mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 mezi Dolním Benešovem a obcí Háj ve Slezsku včetně rekonstrukce a modernizace silnice III/4676.  Termín zprůjezdnění mostů a silnice je naplánován na 20. října 2017 s předpokládaným ukončením stavebních prací v polovině měsíce listopadu. Řidiči musejí počítat s úplnou uzávěrou a objížďkami.

Mosty a silnice budou opravovány za úplné uzavírky: 24. 4. – 31. 10. 2017
I. Doprava bude převedena na objízdnou trasu po silnicích I., II. a III. tříd
II. Upozorňujeme na změnu (prodloužení) objízdné trasy po dobu Kravařského odpustu  ve dnech 25. 8. -28. 8. 2017
III. Pro pěší a cyklisty bude zhotoven  v místě stavby mostů vedle silnice provizorní chodník se dvěma provizorními ocelovými lávkami přes vodní koryta
IV. Autobusová linka č. 900258 dopravce TQM-holding po celou dobu uzavírky bude ukončena na zastávce Háj ve Slezsku - centrum
V. Zastávka Dolní Benešov - železniční stanice bude obsluhována náhradní kyvadlovou osobní dopravou, kterou zajišťuje zhotovitel stavby firma STRABAG a.s.

TRASA OBJÍŽĎKY
a/ Ze silnice III/4676 do Dolního Benešova, dále po silnici I/56 směr Kravaře, dál odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina. Dále odbočením vlevo na silnici III/4673 směr Mokré Lazce přes Lhotu a Smolkov pokračováním do Háje ve Slezsku zpět na silnici III/4676, stejně tak v opačném směru.
Délka objížďky je 19,5 km a je platná mimo dny 25. 8. – 28. 8. 2017.

b/  Ze Dolního Benešova po silnici I/56 směr Kravaře, dále pokračováním rovně směr Opava, po průjezdu Malými Hošticemi odbočením vlevo po silnici I/11 směr Komárov a Nové Sedlice, dále odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina, v obci za železničním přejezdem na křižovatce pokračováním rovně po místní komunikaci Palackého směr Mokré Lazce a dále pokračováním směr Háj ve Slezsku, stejně tak v opačném směru. Délka objížďky je 27,8 km a je platná ve dnech 25. 8. – 28. 8. 2017.

Od 19. dubna na silnici III/4427 bude zahájena rekonstrukce mostu ev. č. 4427-3 přes místní potok za obcí Čermná. Stavební práce budou trvat až do poloviny listopadu, se zprůjezdněním nového mostu se počítá kolem poloviny října letošního roku.  Účelem stavby je rekonstrukce velmi špatného stavebního stavu mostního objektu a zvýšení jeho malé zatížitelnosti. Stavba bude realizována za úplné uzavírky  silnice III/4427 v místě staveniště. Objízdná trasa nebude řešena s ohledem na umístění mostu na hranici katastru obce Čermná ve Slezsku a vojenského újezdu Libavá.

 

 

Za plné dopravní uzávěry začnou od 2. 5.  2017 na silnici II/370 v úseku Rýmařov-Velká Štáhle v okrese Bruntál konkrétně mezi obcemi Jamartice - Velká Štáhle stavební práce zahrnující demolici stávajícího propustku z 60. let a stavbu nového mostu přes Krkavčí potok. Proběhne také rekonstrukce silnice v novém šířkovém uspořádání včetně podkladních a asfaltových vrstev vozovky v délce 260 metrů. Dopravní uzávěra bude platit  do 30. 9. 2017.

Termín úplné uzávěry byl posunut na 2. 5. kvůli špatným klimatickým podmínkám. z důvodu realizace stavby „Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle, km  31,900 – 35,025, 6. etapa – most ev. č. 370-022. Objízdná trasa pro osobní, nákladní i veřejnou autobusovou dopravu bude vedena po silnici III/37020 a I/11 dále kolem hřbitova do obce Jamartice a bude vyznačena dopravními značkami. 

 

Od 18. dubna do 16. června proběhne souvislá oprava povrchu silnice III/4635 v délce 3 252 metrů, v úseku od křižovatky se silnicí III/4631 ve Skřipově po konec místní části obce Hrabství. Souvislá oprava vozovky silnice III/4635 bude probíhat za omezeného provozu, a to částečnou uzávěrou v termínu od 18. 4. do 3. 5. 2017 a od 9. 5. do 26. 5. 2017.

Úplná uzávěra je naplánována na dvě části: od 29. 4. do 1. 5. a pak od 6. 5. do 8. 5. 2017, kdy proběhne realizace lokálních vysprávek a vyrovnávek, respektive pokládka obrusné vrstvy komunikace.  

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry bude vedena po silnicích III/4631 a II/443 ve Skřipově (směr Bílovec) do obce Stará Ves, zde odbočením vlevo po silnici III/4637 přes obec Slatina (směr Výškovice). Před obcí Výškovice odbočením vlevo na silnici III/4635 zpět do místní části Hrabství. Objížďka bude stejná i v opačném směru. Délka uzavřeného úseku je 3,2 km. Délka objížďky činí 14,8 km.

Za plné dopravní uzávěry proběhnou od 18. 4. 2017 na silnici II/370 v úseku Rýmařov-Velká Štáhle v okrese Bruntál stavební práce zahrnující demolici stávajícího propustku a stavbu nového mostu přes Krkavčí potok. Proběhne také rekonstrukce silnice v novém šířkovém uspořádání včetně podkladních a asfaltových vrstev vozovky v délce 260 metrů. Dopravní uzávěra bude platit od 18. 4. do 30. 9. 2017.

Objízdná trasa pro osobní, nákladní i veřejnou autobusovou dopravu bude vedena po silnici III/37020 a I/11 dále kolem hřbitova do obce Jamartice a bude vyznačena dopravními značkami.

 

 

Rekonstrukce mostu ev. č. 46428-2 přes železniční trať za obcí Nová Horka na silnici III/46428  a rekonstrukce mostu ev. č. 46432-4 přes trať za obcí Sedlnice na silnici  III/46432 bude probíhat ve dvou etapách:

1. etapa stavby od 18. 4. 2017 do 19. 6. 2017 zahrnuje:
• úplnou uzávěrou silnice III/46432 v km 4,974 – na mostě ev. č. 46432-4
• částečnou uzávěru silnice III/46428 v km 0,521 – na mostě ev. č. 46428-2, provoz bude řízen světelnou signalizací
• objízdnou trasu po silnicích III/46429, III/46428 a II/464 obousměrně

2. etapa stavby od  20. 6. 2017 do 10. 7. 2017 zahrnuje:
• úplnou uzávěrou silnice III/46428 v km 0,521 – na mostě ev. č. 46428-2
• plný provoz na silnici III/46432 v km 4,974 – na mostě ev. č. 46432-4
• objízdnou trasu po silnicích III/46429, III/46428 a II/464 obousměrně

Úplná výluka na trati bude platit od 24. 4. 2017 (7:00) do 28. 5. 2017 (17:00)
Provoz nezávislé trakce /elektrovlak na letiště / od 29. 5. 2017 do 18. 6. 2017
Informace budou v předstihu vyvěšeny v nádražních halách a bude vyhlašována drážním rozhlasem na jednotlivých nádražích. Náhradní doprava za výluky bude zajištěna autobusy.

 

6. 4. 2017 Most ev. č. 4824-1 na silnici III/4824  přes řeku Lubinu v místní části Lubina v Kopřivnici čeká generální oprava. Z technického hlediska je jeho stav nevyhovující, postaven byl v roce 1928. Rekonstrukce mostního objektu bude probíhat při plné dopravní uzávěře od 9. května do 6. srpna. Po celou dobu stavby bude most průchozí jen pro pěší. Autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina - požární zbrojnice, dále pak Kopřivnice, Lubina – točna, Příbor, Hájov – ČSSS budou zrušeny. Veškerá autobusová doprava bude končit a začínat v zastávce Kopřivnice kulturní dům, Lubina u hřiště (zdroj ARRIVA MORAVA, která smluvně zajišťuje autobusovou dopravu).

 

Most přes řeku Lubinu byl postaven v roce 1928.