Aktuální přechodná úprava provozu platná od 31. května.  
I. Úsek -  platnost přechodné úpravy provozu platí od 31. 5. - 30. 6.
Od světelné křižovatky na silnici č. I/11 (u silničky, „Karpentská“) – km 0,000 za viadukt  - km 0,340, - označení uzavírky silničního provozu v jednom jízdním pruhu, zřízen jednosměrný provoz ve směru jízdy z Bystřice do Třince, - objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/11 až k okružní křižovatce u čerpací stanice MOL a dále po silnici č. 01144 až do centra obce Bystřice na okružní křižovatku u obecního úřadu.
II. Úsek - platnost od 31. 5. do 24. 7.
Od autobusové zastávky Bystřice, Paseky, na Kamenném – km 3,950 po autobusovou zastávku Bystřice, Paseky, konečná – km 5,628 (vč. točny). Provoz bude v pracovní době řízen kyvadlově proškolenými pracovníky, mimo pracovní dobu světelnou signalizací v jednom jízdním pruhu s volnou šířkou jízdního pruhu min. 3,0 m.
Chodci se budou v uzavřených úsecích pohybovat po vozovce. Cyklisté jedoucí po cyklostezce trasy Vendryně – Bystřice budou před viaduktem upozorněni příkazovou značkou, že musí sesednout z kola a pokračovat dále jako chodci.
Dopravní omezení se dotkne rovněž vedení autobusové dopravy linek 862770, 862766, 862771, 862786, 862787, 862772, 862764 a obsluhy autobusové zastávky Bystřice, silnička a Bystřice, Centrum.

 

30. 5. 2017  Až do 10. července bude probíhat oprava komunikace druhé třídy II/465 v úseku délky 3 210 m, od začátku obce Těškovice (od Kyjovic) po křižovatku se silnicí II/464 v obci Výškovice.

Platit bude úplná uzávěra od 31. 5. od 7,30 hodin do 1. 6. 2017 do 22,30 hodin. Řidiči musí počítat v průtazích obou obcí s částečnými uzávěrami. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury v nákladu zhruba 6,23 milionu korun.  Uzavřený úsek je mezi křižovatkou se silnicí III/4656 v Těškovicích a začátkem obce Výškovice, délka úseku je 1,8 km. Objízdná trasa při úplném uzavření úseku je dlouhá 11 km a je vedena odbočením ze sil. II/465 v Těškovicích vpravo na sil. III/4656 směr Lubojaty, pak odbočením vpravo po silnici III/46412 do Tísku, zde odbočením vpravo po sil. II/464 do Výškovic, dále odbočením vpravo zpět na sil. II/465. Stejně je objížďka vedená v opačném směru. Změny se dotknou také dopravní obslužnosti linkových spojů dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

30. 5. 2017/ Průběžné upřesnění termínů omezení dopravy při rekonstrukci a modernizaci silnice Plzeňská:

1/Uzavření sjezdové rampy na ulici Ruská od 30. 5. do 12. 6. 2017, kdy dojde k bourání dvouřádků a vpustí na sjezdu U haly
2/Zhotovení provizorní tramvajové zastávky 6.-8. 6. 2017 
3/Výluka tramvajové dopravy na mostě na ulici Palkovského 3.- 4. 6. 2017 
4/Plná uzavírka od 13. 6. 2017 ve směru na Vodárnu (doprava bude vedena v obousměrném provozu)

Další omezení budou průběžně doplňována.

Kvůli demolici a stavbě nového mostu na silnici III/45923-3 před obcí Moravská Harta platí úplná uzavírka až do 19. 8. 2017. Uzavřený úsek začíná v křižovatce se silnicí I/46 a končí u napojení pozemní komunikace na parc.č. 227/1 v k.ú. Slezská Harta. Délka uzavřeného úseku je 75 metrů. Objížďka vede po silnici I/46 a po souběžné provizorní jednosměrné komunikaci šířky čtyř metrů s omezením vjezdu nákladních vozidel. Dopravní obsluha má vjezd povolen. Délka objížďky je 50 metrů.

Rekonstrukce silničních mostů je rozdělena do několika etap, podle níž se budou měnit dopravní omezení a objížďky nejen pro pěší a automobilovou dopravu, ale i výluky pro tramvajovou dopravu.

Během souvislé opravy Plzeňské ulice, aby se předešlo nežádoucímu stavu při eventuálních dlouhých objížďkách, které by zásadně narušily veřejnou dopravu a linky MHD v této oblasti, budou práce probíhat za usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu Plzeňské ulice. Doprava bude vedena obousměrně. Jeden pruh bude vyhrazen pro směr na Přívoz a jeden pruh pro směr na Hrabůvku. Chodníky nebudou stavbou dotčeny, pouze v některých místech dojde k výměně obruby. Pěší doprava bude v případě potřeby vhodným způsobem usměrněna nebo budou zřízeny provizorní chodníky z dřevěných desek.

Podrobnosti k omezení dopravy
1/ Do konce měsíce června bude postavena provizorní tramvajová zastávka na Hulvácké ulici, aby mohla být zavedena náhradní tramvajová (jednokolejná kyvadlová) doprava. Ta plně nahradí stávající náhradní autobusovou dopravu, která je v současné době zřízena z důvodu stavby rekonstrukce tramvajových mostů nad silnicí I/11(ul. Rudná). Do konce měsíce května bude provedena rekonstrukce přejezdu tramvajové trati v blízkosti rampového propojení s ul. Rudná a u Ferony pro možnost usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně.
2/ Od června dojde proto k následnému převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně v úseku mezi přejezdy u ulice Rudná a u Ferony. V úseku od Ferony po křižovatku u Vodárny bude doprava vedena ve stávajících jízdních pruzích s případným omezením po dobu provádění dílčích prací na komunikaci. Rampa z ul. Plzeňské na ul. Výškovickou bude po dobu provádění stavby plně průjezdná.
3/ Během rekonstrukce levého mostu (po dobu cca 3 měsíce) bude uzavřena rampa z Výškovické na Plzeňskou ve směru na městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a bude stanovena objízdná trasa.
4/ Během zvedání mostního pole bude pod ním vyloučen veškerý provoz. Mosty se budou zvedat a spouštět tak, aby byl na Výškovické ulici umožněn obousměrný provoz vždy v jednom z mostních polí, a to zejména pro MHD.

V pondělí 15. května bude zahájena II. etapa opravy dvou úseků silnice III. třídy z Bystřice nad Olší do Pasek. Stavbu budou doprovázet dvouměsíční částečné uzávěrky a omezení rychlosti. Mezi 12. 6.  a 2. 7. dojde k úplné uzavírce v jednom jízdním pruhu.  Stavba z rozpočtu SFDI je členěna na dva stavební objekty. První úsek v km 0,000 - 0,340 (od křižovatky se sil. I/11 za železniční podjezd) a druhý úsek v km 3,950 - 5,628 (za pravotočivou zatáčkou v lese – od pracovní spáry po točnu autobusu).

Časový harmonogram omezení provozu:
Od 15. 5. 2017 – 11. 6. 2017: částečná uzavírka
Od 12. 6. 2017 – 2. 7. 2017: úplná uzavírka v jednom směru jízdy
Od 30. 6. 2017 – 15. 7. 2017: omezení rychlosti, dokončovací práce

 

Od 2. května začne realizace I. etapy souvislé opravy komunikace třetí třídy III/4583 na trase Čaková – Krasov na Bruntálsku. Částečná uzávěra začíná dnem 2. 5. 2017 s celkovou uzávěrou se počítá od 15. 5. 2017. Součástí bude oprava 15 kusů propustků a stavební údržba mostu ev. č. 4583-1.

Objížďka je vedena v obou směrech a měří 14 km. Čaková - Krasov: III/4483, I/45, III/4588 (Čaková - Zátor - Brantice - Krasov)

21. 4. 2017 Od 24. dubna bude zahájena rekonstrukce mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 mezi Dolním Benešovem a obcí Háj ve Slezsku včetně rekonstrukce a modernizace silnice III/4676.  Termín zprůjezdnění mostů a silnice je naplánován na 20. října 2017 s předpokládaným ukončením stavebních prací v polovině měsíce listopadu. Řidiči musejí počítat s úplnou uzávěrou a objížďkami.

Mosty a silnice budou opravovány za úplné uzavírky: 24. 4. – 31. 10. 2017
I. Doprava bude převedena na objízdnou trasu po silnicích I., II. a III. tříd
II. Upozorňujeme na změnu (prodloužení) objízdné trasy po dobu Kravařského odpustu  ve dnech 25. 8. -28. 8. 2017
III. Pro pěší a cyklisty bude zhotoven  v místě stavby mostů vedle silnice provizorní chodník se dvěma provizorními ocelovými lávkami přes vodní koryta
IV. Autobusová linka č. 900258 dopravce TQM-holding po celou dobu uzavírky bude ukončena na zastávce Háj ve Slezsku - centrum
V. Zastávka Dolní Benešov - železniční stanice bude obsluhována náhradní kyvadlovou osobní dopravou, kterou zajišťuje zhotovitel stavby firma STRABAG a.s.

TRASA OBJÍŽĎKY
a/ Ze silnice III/4676 do Dolního Benešova, dále po silnici I/56 směr Kravaře, dál odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina. Dále odbočením vlevo na silnici III/4673 směr Mokré Lazce přes Lhotu a Smolkov pokračováním do Háje ve Slezsku zpět na silnici III/4676, stejně tak v opačném směru.
Délka objížďky je 19,5 km a je platná mimo dny 25. 8. – 28. 8. 2017.

b/  Ze Dolního Benešova po silnici I/56 směr Kravaře, dále pokračováním rovně směr Opava, po průjezdu Malými Hošticemi odbočením vlevo po silnici I/11 směr Komárov a Nové Sedlice, dále odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina, v obci za železničním přejezdem na křižovatce pokračováním rovně po místní komunikaci Palackého směr Mokré Lazce a dále pokračováním směr Háj ve Slezsku, stejně tak v opačném směru. Délka objížďky je 27,8 km a je platná ve dnech 25. 8. – 28. 8. 2017.

Od 19. dubna na silnici III/4427 bude zahájena rekonstrukce mostu ev. č. 4427-3 přes místní potok za obcí Čermná. Stavební práce budou trvat až do poloviny listopadu, se zprůjezdněním nového mostu se počítá kolem poloviny října letošního roku.  Účelem stavby je rekonstrukce velmi špatného stavebního stavu mostního objektu a zvýšení jeho malé zatížitelnosti. Stavba bude realizována za úplné uzavírky  silnice III/4427 v místě staveniště. Objízdná trasa nebude řešena s ohledem na umístění mostu na hranici katastru obce Čermná ve Slezsku a vojenského újezdu Libavá.

 

 

Za plné dopravní uzávěry začnou od 2. 5.  2017 na silnici II/370 v úseku Rýmařov-Velká Štáhle v okrese Bruntál konkrétně mezi obcemi Jamartice - Velká Štáhle stavební práce zahrnující demolici stávajícího propustku z 60. let a stavbu nového mostu přes Krkavčí potok. Proběhne také rekonstrukce silnice v novém šířkovém uspořádání včetně podkladních a asfaltových vrstev vozovky v délce 260 metrů. Dopravní uzávěra bude platit  do 30. 9. 2017.

Termín úplné uzávěry byl posunut na 2. 5. kvůli špatným klimatickým podmínkám. z důvodu realizace stavby „Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle, km  31,900 – 35,025, 6. etapa – most ev. č. 370-022. Objízdná trasa pro osobní, nákladní i veřejnou autobusovou dopravu bude vedena po silnici III/37020 a I/11 dále kolem hřbitova do obce Jamartice a bude vyznačena dopravními značkami.