20.4.2018 Upozorňujeme na sérii uzavírek v období od dubna do října letošního roku pro provedení rekonstrukce silnice II/468 v Českém Těšíně, včetně rekonstrukce dvou silničních mostů ev. č. 468-012 přes Šadovský potok a ev. č. 468-016 přes Hrabinku. Délka stavby, která vede po ulicích Jablunkovská, Karvinská a Viaduktová, a to od železničního nadjezdu po křižovatku s I/67, je 4,058 km.

25.10.2017  Upozorňujeme tímto na omezení obecného užívání krajské silnice č. II/477 Ostrava-Frýdek-Baška a č. II/648 Frýdek-Místek-Horní Tošanovice, pro provedení rekonstrukce části komunikace v rámci stavby označené „Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant“, v úseku sil. II/477 km 21,329-22,400 silničního staničení a sil. II/648 km 3,250-3,953 silničního staničení v obci Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek a to částečnou uzavírkou silničního provozu. 

Upozorňujeme tímto na úplnou uzavírku krajské silnice č. III/4803 Proskovice-Světlov v obci Ostrava a Krmelín, ke které dojde z důvodu realizace stavby nazvané: Oprava silnice III/4803 Proskovice-Krmelín, kdy bude (v opravovaném úseku silnice III/4803) provedena pokládka živičných vrstev. Termín uzavírky: od 09.10.2017 do 12.10.2017.

21.9.2017 Dnešního dne bylo ukončeno omezení silničního provozu na silnici II/469, ul. 17 listopadu v Ostravě-Porubě. přičemž (jak uvedl vedoucí Střediska Ostrava, Ing. Marek Melichárek) současně byly také zprovozněny i stávající autobusové zálivy.

7.9.2017 Oprava povrchu silnice III-04614 Sudice - státní hranice: souvislá oprava povrchu silnice III/04614 v km 0,000 – 1,673 v úseku délky 1 673 m, od křižovatky se silnicí II/467 v Sudicích po státní hranici s Polskou republikou. Souvislá oprava vozovky silnice III/04614 bude probíhat za omezeného provozu a to úplnou závěrou  termínu 4.9. – 23.10.2017.

Vozidlům IZS a dopravní obsluze bude vjezd po dobu výstavby povolen.

5.9.2017  Souvislá oprava vozovky silnice III/4662 bude probíhat za omezeného provozu úplnou dlouhodobou uzávěrou (v úseku od křižovatky se silnicí III/4661 v Komárově - po křižovatku se silnicí II/464 v Raduni)  v termínu 4.9. – 23.10.2017. Uzávěra se týká hlavně stavebních prací v extravilánu mezi Komárovem a Raduní. V průtazích obcí Komárov a Raduň budou pak práce (frézování, pokládka živice a dokončovací práce) probíhat za částečné uzávěry.

4.9.2017 Upozorňujeme (tímto způsobem) na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/452, III/4521, II/451, II/445, II/453, III/45812 a účelových komunikacích na parc. č. 874/2 v k. ú. Dlouhá Ves a parc. č. 546 v k. ú. Jelení u Holčovic, v souvislosti s realizací stavby „Opatření na Horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č. 5751“ při úplném omezení silničního provozu na silnici II/452 mezi obcemi Karlovice a Holčovice a silnici III/4521 mezi obcemi Karlovice a Staré Purkartice.

10. 8. 2017 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. II/469 ul. 17. listopadu, v městské části Ostrava-Poruba, z důvodu souvislé opravy povrchu silnice a to v termínu od 10. 8. do 23. 9. 2017. Práce budou probíhat na základě schválené uzavírky s částečným průjezdem v místě okružní křižovatky s ul. Bedřicha Nikodéma s pomocí řízení dopravy světelnou signalizací.

9. 8. 2017 Řidiče čeká (v příštích dnech) uzavírka a nařízení objížďky silnice Plzeňská, dne 12. 8. 2017 od 5.00 hod. do 22.00 hod. jízdní pás od Ferony ke křižovatce Vodárna, dne 13. 8. 17 od 5.00 hod. do 22.00 hod. jízdní pás od křižovatky Vodárna k Feroně, přičemž náhradní termín je (v souvislosti s touto akcí) určen na dny 26. 8. 2017 a 27. 8. 2017.

Uzavírky od 26. 6. od 6.00 hodin do 31. 8. 2017 do 19.00 hodin zahrnují částečné omezení silničního provozu na pozemní komunikaci ul. U Mlýnky parc. č. 708/57, od křižovatky s ul. Karvinská po křižovatku s ul. Chotěbuzská, dále pak částečnou a úplnou uzavírku silničního provozu na pozemní komunikaci ul. Chotěbuzská parc.č. 783/1, v úseku od křižovatky s ul. U Mlýnky po parkoviště za kontrolní halou Celní správy, vše k.ú. Zpupná Lhota.

Dopravní omezení jsou rozdělena na několik etap:

1. etapa 26. 6.2017 - 24. 7.2017 – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
2. etapa 25. 7.2017 - 21. 8. 2017 – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
3. etapa 22. 8. 2017 7:00 h. - 25. 8. 2017 do 19:00 h. – úplná uzavírka
4. etapa 28. 8. 2017 6:00 h. - 28.08.2017 19:00 h. – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
5. etapa 29. 8. 2017 - 31. 8. 2017 – uzavřen jeden jízdní pruh

Provoz veřejné linkové autobusové dopravy bude v době omezení veden vždy zprůjezdněným pruhem. Obě zastávky "Chotěbuz, Zpupná Lhota, u Mlýnky" na ul. U Mlýnky budou po dobu trvání' uzavírky autobusových zálivů přeneseny o zhruba 100 m dál ve směru od ul. Karvinská.