inmotion discount
stin
16.6.2014  Dopravní situace v Orlové bude během letních prázdnin velmi komplikovaná a problematická. Hlavní průtah městem – silnice č. III/4747 (ulice Slezská a Masarykova třída) se totiž bude rekonstruovat. Celková modernizace bude zahájena 30. června a skončí koncem srpna. Současně s touto stavbou, bude pokračovat rekonstrukce mostu přes báňskou dráhu, která začala 2. června. Doprava bude vedena po objízdných trasách.
 
 
Jde o stavbu v rámci projektu „Silnice 2013 - I. etapa“ financovanou z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Investorem je Moravskoslezský kraj. Náklady na rekonstrukci silnice III/4747 včetně mostu a DPH dosáhnou 71 milionů korun. Zhotovitelem stavby je sdružení Silnice 2013-I.et. E+I+D zastoupené stavebními firmami EUROVIA CS, a.s., IMOS Brno, a.s. a D.I.S., spol. s r.o.
 
 
 
 „Projet Orlovou během letních prázdnin bude dost „o nervy“. Snažíme se ale společně s představiteli Orlové i zhotovitelem stavby tyto negativní dopady co možná nejvíce zmírnit. Cestujícím i občanům se za komplikace omlouváme. Jedná se o most a komunikaci, které byly postaveny v sedmdesátých letech minulého století a jejichž rekonstrukce je v současnosti již nezbytně nutná. Dopravní komplikací rekonstrukce je střední dělicí pás, který byl pro zklidnění dopravy na Masarykově třídě dobudován v devadesátých letech. Víme, že při tak rozsáhlých pracích není možné zachování obousměrného provozu; musíme si však uvědomit, že dělící pás každoročně pomáhá předejít několika těžkým zraněním či úmrtím,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Daniel Havlík.
 
 
Upřesnil, že s výrazným nárůstem dopravní zátěže – denně tudy projede přes dvanáct tisíc vozidel - dochází k prolomení a rozdrolení obou původně tuhých asfaltocementových vrstev vozovky, které pak plavou na měkkém neúnosném podkladu. Do vzniklých trhlin krytu vozovky navíc zatéká a podklad tak ještě více ztrácí únosnost. Samotná obnova krytu by proto problém nevyřešila.
 
 
 
Rekonstrukce tedy řeší zejména neúnosnost původních podkladních  a konstrukčních vrstev vozovky, její součástí je rekonstrukce podkladu okružních křižovatek po čtvrtinách  a rekonstrukce autobusových zálivů. Nedojde k rozšíření ani k výškovým změnám uspořádání silnice.
 
 
„Jsme přesvědčeni o tom, že jde o velmi důležitou a nenahraditelnou stavbu, která odstraní problém na delší dobu. Časové sloučení obou staveb (silnice a dva mosty), které kraji coby investorovi někteří občané zazlívají, je v konečném dopadu na dopravní systém města velmi pozitivní. Zatímco jiná města jsou tři roky po sobě rozkopaná a řidiči jezdí po objížďkách, v Orlové se vše udělá najednou během tří měsíců,“ konstatoval náměstek hejtmana Daniel Havlík.
 
 
 
„Finančně náročnou rekonstrukci hlavní silniční tepny v Orlové jsme připravovali několik let, avšak až nyní jsme mohli stavbu realizovat díky evropským dotacím. V časovém souběhu jsme také zařadili i rekonstrukci mostu přes báňskou vlečku, financovanou z mostního programu, abychom stavební práce v Orlové neprotahovali do dalších let. V rámci údržbových prací navíc provedeme doplnění nebo výměnu kompletního svislého dopravního značení,“ doplnil technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.
 
 
„Bezpochyby lze kvitovat časové sloučení rekonstrukce silnice a mostů, byť to tak na první pohled nevypadá. Koncepce dopravních opatření po dobu výstavby se sice zdá být složitá a značně omezující, ale je nezbytná. Naší snahou bylo v maximálně míře usnadnit komplikovanou dopravu po dobu stavby a občanům vyjít co nejvíc vstříc. Věříme, že nezbytnost rekonstrukce komunikace i všechny související komplikace přijmou s pochopením,“ podotkl vedoucí odboru dopravy orlovské radnice Radim Klein.
 
 
 
 „Letní oprava silnice komplikuje dopravu na území města Orlová. Tato komplikace nemine ani provoz sanitních vozů. Není v našich silách zabránit nečekaným událostem, přesto jsme opakovaně jednali s dopravním stavebním úřadem a požadovali jsme minimální omezení vjezdu a průjezdu komunikace města do areálu nemocnice, což nám bylo přislíbeno. V krajních případech ohrožení života a zdraví pacienta budeme používat výstražná světelná a zvuková zařízení pro zkrácení dojezdových časů. Tento postup je v souladu s právními předpisy řešen pro všechna vozidla zařazená do IZS,“ uvedl ředitel Nemocnice s poliklinikou Orlová Petr Kovařík.
 
 
Prioritní v tomto roce v oblasti dopravy v Moravskoslezském kraji je za pomoci Evropské unie investovat velké peníze do dopravní infrastruktury. „Chceme v našem kraji účelně a smysluplně využít každou korunu, která se nám z evropských fondů nabízí. Moravskoslezský kraj totiž vlastní silniční síť o délce 2713,4 kilometru s 1117 mosty a asi čtvrtina těchto komunikací potřebuje opravit. Dvě a půl miliardy korun, které má Moravskoslezský kraj šanci získat z evropských fondů, proto využijeme na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy,“ řekl náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora s tím, že tento „balík“ evropských peněz musí kraj na projekty  realizované v dopravní infrastruktuře vyčerpat do konce příštího roku. „Proto bude stavební sezóna 2014 a 2015 na komunikacích v regionu mimořádná. Modernizace našich silnic si vyžádá i mimořádná dopravní opatření a precizní koordinaci jednotlivých staveb,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Sikora.
 
 
 
Termíny realizace:
1)    most ev. č. 4747-2 na ul. Slezská       2. 6. 2014 - 21. 9. 2014
2)    silnice III/4747 Orlová – průtah          30. 6. 2014 - 31. 8. 2014
 
 
Organizace dopravy
Koncepce dopravních opatření předpokládá vyloučení individuální automobilové dopravy (IAD) v úseku mezi kruhovými objezdy (OK) Osvobození (u gymnázia) a kpt. Jaroše (u Hypernovy). V obou směrech však tudy budou moci projíždět autobusy, vozidla IZS a SMO. Město tak bude rozděleno na dvě poloviny, kdy dělicí linie prochází zastávkou U Pošty.
Přiložená mapka vyznačuje jedinou možnou a povolenou objízdnou trasu a také navazující a související uzavírky mostů. Průtahem města nebude možný tranzitní průjezd.


 
Vyloučením IAD v úseku mezi OK Osvobození a OK Kpt. Jaroše dojde k faktickému rozdělení města z hlediska dopravní obslužnosti na dvě samostatné části:
1)   Poruba, Lutyně – Jih (po ulice Kpt. Jaroše a Rydultowská) bude přístupná z jihu po ul. Nádražní a Slezské. V ulici Slezské bude zachován obousměrný provoz po polovině vozovky, po Masarykově třídě bude provoz jednosměrně veden po provozované polovině vozovky směrem od Poruby do centra, zpět bude provoz veden po zjednosměrněných ulicích Rydultowské, Ke Studánce a Zátiší.
2)   Lutyně - Sever – celá část města od ulic Polní, Osvobození směrem k nemocnici bude přístupná po objízdné trase vedené po ulicích Petra Cingra a 17. listopadu, vjezd do oblasti je po zjednosměrněných ulicích Okružní a Polní, výjezd k ulici 17. listopadu po provozované polovině Masarykovy ulice.
 
▪ Provoz po Masarykově ulici bude veden jednosměrně vždy v jednom ze stávajících jízdních pásů.
▪ Obousměrný provoz po Slezské ulici bude stažen do jedné poloviny vozovky. 
     ▪ Pro vozidla IZS platí jednosměrnýsměr jízdy po objížďkách a po silnici III/4747, avšak průjezd mezi OK u Hypernovy (ul. kpt. Jaroše) a OK (u gymnázia) mají umožněn.
 
 
 
▪ Informace o stavbě a organizaci dopravy budou k dispozici na webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. www.ssmsk.cz  a Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj www.nspka.cz. Občany také informují zástupci města Orlová, přestože nejsou investorem této stavby, na stránkách www.mesto-orlova.cz
ROPlogo