Ve čtvrtek 19.12.2013 proběhla ve Vítkově závěrečná prohlídka spojená s kolaudací stavby „Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství“. Součástí prohlídky bylo i slavnostní předání stavby zhotovitelem. Za Správu silnic se předání, vedle vedení střediska Opava a cestmistrovství Vítkov, zúčastnil technicko-provozní náměstek organizace Mgr. Milan Novák. Ten projevil spokojenost se stavem zrekonstruované budovy a potvrdil, že i v příštích letech bude Moravskoslezský kraj prostřednictvím naší organizace investovat do rekonstrukcí a oprav budov a zázemí pro zaměstnance Správy silnic.
20.12.2013 Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií. Aktuální verze.
Ve středu 11. prosince 2013 byl slavnostně uveden do předběžného užívání velmi frekventovaný most přes trať a městskou komunikaci v Kopřivnici na silnici II/480. Oprava, která trvala 15 měsíců, byla rozdělena na dvě etapy tak, aby se prováděly práce vždy jen na jedné polovině mostu a druhá byla průjezdná. Součástí stavby bylo vybudování připojovacího a odbočovacího pruhu rampy napojující silnici II/480 na ulici Dělnickou ve směru ze silnice I/58 od obce Lubina.  Celkové náklady byly ve výši cca 113 200 tis. Kč vč. DPH, z nichž 8 200 tis. Kč zaplatilo město Kopřivnice a 105 000 tis. Kč vč. DPH bylo hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
5.12.2013 Rozhovor s hlavním mostařem Správy silnic Moravskoslezského kraje Ing. Tomášem Kolovratem
4.12.2013  Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání 3. prosince vzala na vědomí aktualizovanou verzi „Bílé knihy“ a doporučila ji předložit na prosincovém zastupitelstvu kraje ke schválení. Jedná se o dokument mapující stav krajských silnic a mostů.
2.12.2013 V pátek 29.11.2013 byly v rámci stavby „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava”, která je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, otevřeny přeložky krajských silnic III/4666 a III/4667 včetně nového mostního objektu. Obě krajské komunikace opět spojují Hrabyni s Hájem ve Slezsku.

28.11.2013 Rozhovor s technicko-provozním náměstkem Správy silnic Moravskoslezkého kraje Mgr. Milanem Novákem

25.11.2013 Na Rýmařovsku v současnosti probíhá v délce 4 km rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov. Předpokládané náklady na celou stavbu budou ve výši necelých 115 mil. Kč vč. DPH. Rozsáhlá rekonstrukce komunikace byla zahájena na jaře letošního roku a dokončena by měla být v polovině roku 2014. Tato rekonstrukce probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. Vzhledem ke složitosti stavby zůstane silnice uzavřena i v zimním období, neboť není možné zajistit bezpečný průjezd stavbou. Objízdná trasa pro automobilovou a autobusovou dopravu je vyznačena.
21.11.2013 Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání 2. dubna 2013 rozhodla, že na vytypované komunikace budou zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje p. o.  vyjíždět v dalších čtyřech cyklech, nad rámec zákona. Rozpočet na rok 2013 byl schválen ve výši 8 360 tis. Kč. Zákon ukládá čistit silnice dvakrát ročně. V Moravskoslezském kraji jsme letos čistili ještě v dalších čtyřech cyklech, během kterých se sesbíralo přibližně 1382 tun prachu a nejrůznějších nečistot z nákladní dopravy z krajnic našich cest.

Obyvatelé Třince a návštěvníci města, kteří se autem přepravovali do městské části Lyžbice, si mohou oddechnout. Od pondělí 18. listopadu už nebudou muset překonávat krkolomné objížďky a obtížně hledat ideální trasu. Kvalitní spojení části Lyžbic s centrem Třince jim totiž zajistí nový podjezd pod železniční tratí – VIA LYŽBICE -, který byl dnes (18. 11.) slavnostně zprovozněn.
Nová komunikace o celkové délce 320 metrů, na kterou navazuje také parkoviště s osmnácti parkovacími místy (součástí stavebních prací byly další úpravy na náměstí T. G. Masaryka a vybudování nové železniční zastávky Třinec Centrum v gesci Správy železniční dopravní cesty), změnila tvář centra města.
Stavba,která byla zahájena v lednu 2012, byla realizována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (ROP) za zhruba 130 milionů korun. Projekt je tak další z investičních akcí Moravskoslezského kraje do dopravní infrastruktury financované prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl příspěvku ERDF přitom dosahuje 70 procent způsobilých nákladů, zbylých 30 procent financoval Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Jde zároveň o sdruženou investici Moravskoslezského kraje a města Třinec, přičemž Třinec se podílel částkou zhruba 5,3 milionu korun.  
„Jsem rád, že se podařilo stavbu zrealizovat. Nebylo totiž jednoduché ji prosadit a zajistit její financování. Znamená nejen větší komfort pro občany, ale přispěje také ke zvýšení jejich bezpečnosti. Podjezdem se mimo jiné cestující snadněji dostanou na vlakovou zastávku, čímž odpadnou riskantní pokusy některých z nich přebíhat koleje. Zlepší se dostupnost krajské nemocnice na Sosně pro pěší a podjezd zajistí i volný průjezd složek integrovaného záchranného systému do Lyžbic,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Josef Babka.
„Původní rozpočet projektu Via Lyžbice činil 308 milionů korun. Usilovali jsme o to, aby realizace stavby byla levnější. Jsem rád, že se to podařilo a vysoutěžila se nižší cena,“  konstatoval náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské projekty a operační programy Martin Sikora s tím, že v rámci stavby došlo také k vybudování opěrné zdi, osvětlení komunikace, přeložky kanalizace a přípojky přečerpávací stanice, kterou projekt řeší odvodnění nové komunikace a přilehlých zpevněných ploch.
„Mimoúrovňové křížení pro automobilovou dopravu v Třinci citelně chybělo. Výstavbou třetího rychlostního koridoru včetně železničního mostu a zastávky se zkvalitní také regionální vlaková doprava a osobní přeprava soupravami CITY ELEFANT, kterou dotuje Moravskoslezský kraj,  dodal náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík. 
18.11.2013 Obyvatelé Třince a návštěvníci města, kteří se autem přepravovali do městské části Lyžbice, si mohou oddechnout. Od pondělí 18. listopadu už nebudou muset překonávat krkolomné objížďky a obtížně hledat ideální trasu. Kvalitní spojení části Lyžbic s centrem Třince jim totiž zajistí nový podjezd pod železniční tratí – VIA LYŽBICE -, který byl dnes (18. 11.) slavnostně zprovozněn.
 
18.11.2013 Do koncee roku se v některých krajích může dočkat opravy až 50% nahlášených úseků silnic. Na 3440 děr a výtluků v českých silnicích upozornili letos motoristé prostřednictvím projektu Nadace pojišťovny Generali Výmoly.cz. Do dnešního dne jich silničáři opravili 35 %, tedy více než třetinu. Letos očekáváme, že celoroční celorepublikový průměr opravených výtluků na silnicích bude ještě vyšší než loni, tedy až kolem padesáti procent,“ říká Petr Čaník z Výmoly.cz
Nejaktivnější v republice je v počtu oprav Moravskoslezský kraj. Zdejší silničáři dali do pořádku už 47 % letos nahlášených děr.
15.11.2013  Největší pracovní nápor na údržbu silnic přichází každoročně v zimním období. Proto je potřeba se řádně na zimu připravit. „Plán zimní údržby byl zpracován, odsouhlasen a v plném znění vydán pro vnitřní potřebu organizování zimní údržby na středisku Bruntál. Silnice, které jsou na území střediska Bruntál, byly v Plánu ZÚ rozděleny na silnice v I. pořadí důležitosti a dále na silnice v II. a III. pořadí důležitosti. V plánu ZÚS jsou stanoveny jednotlivé okruhy vzhledem k počtu kilometrů tak, aby byla zajištěna sjízdnost silnic dle zákona, kdy tento stanoví časové lhůty k zajištění sjízdnosti na základě pořadí důležitosti,“ informoval vedoucí střediska Bruntál Petr Haničinec.
V úterý 12. 11. 2013 proběhlo další jednání členů Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v čele s předsedou výboru Jaroslavem Kalou. Jednání se také zúčastnil náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství a životní prostředí Daniel Havlík. Hlavními projednanými tématy byl připravovaný rozpočet resortu dopravy Moravskoslezského kraje na rok 2014, návrh aktualizovaného zpracování tzv. „Bílé knihy“ a příprava Správy silnic Moravskoslezského kraje na zimní údržbu silnic 2013/2014.
 
14.11.2013 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poskytuje v souladu se svým účelem příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah. Smyslem tohoto příspěvkového programu je modernizace dopravní infrastruktury, prodloužení její životnosti použitím nejnovějších technologií a v neposlední řadě dojde k úsporám finančních prostředků na údržbu takto budované infrastruktury.
14.11.2013 V rámci „mostního programu“ Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., financovaného z rozpočtu kraje byla v letošním roce zahájena také oprava mostu ev. č. 480-001 přes potok Sýkorečku v Kopřivnici - Lubině na silnici II/480 s předpokládanými náklady ve výši cca 9,5 mil. Kč.
12.11.2013 Jednou ze základních letních činností na silnicích II. a III. tříd je i pro středisko Karviná oprava výtluků a opravy živičných povrchů tak, aby silnice byly dobře připraveny na další zimní sezonu. „Zaměřili jsme se na opravy výtluků, opravy většího rozsahu (velkoplošné nad 10 m2), opravy tryskovou metodou a zálivky spár,“ informoval vedoucí střediska Karviná ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Jiří Baslar.
11.11.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. provádí sečení travnatých ploch a údržbu vzrostlé zeleně a keřů kolem silnic II. a II. tříd, které jsou v majetku Moravskoslezského kraje, dvakrát ročně. První sečení probíhalo v letních měsících a hlavním důvodem bylo zachovat rozhledovou viditelnost na našich cestách. Do konce listopadu bude dokončena druhá seč.
6.11.2013 V současnosti na silnici II/464 Studénka – Nová Horka probíhá stavba v rámci projektu „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici II/464 Studénka – Nová Horka na CHKO Poodří“.
5.11.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. středisko Opava ve vlastní režii zmodernizovala v průběhu roku 2013celkem 7 silničních propustků. „Ve většině případů se jednalo o demolici staré propusti s původní betonovou rourou jež byla nahrazena novými čely, svrškem a napojením vyústění meliorace postavené s kamenné dlažby,“ informoval vedoucí střediska Opava Petr Kudela.