28.4.2014 Předáním staveniště byla zahájena, dlouho očekávaná, souvislá oprava silnice III/4456 Stránské – Jiříkov v km 0,000 – 3,500, která je v havarijním stavu a musela být koncem roku 2013 zcela uzavřena. Stavba s předpokládanými náklady ve výši cca 16,6 mil. Kč bez DPH by měla být hotova v červenci letošního roku.
28.4.2014  Vedení Moravskoslezského kraje stejně jako loni rozhodlo, že se v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, budou častěji, než ukládá zákon, uklízet silnice. 
23.4.2014 Frýdeckomístecko čeká  omezení silničního provozu na komunikaci č.III/01151 Jablunkov – Horní Lomná. Jedná se o stavbu spolufinancovanou Evropskou unií v rámci regionálního operačního programu za více než 46,5 mil. Kč. Rekonstrukce a modernizace zmíněné silnice byla zahájena 14. 4. 2014 s předpokladem ukončení konce července 2014.
22.4.2014 V těchto dnech byla zahájena rekonstrukce silnice II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku -  hr. Olomouckého kraje (km 51,928 – km 55,880) v celkové délce 3 952 m s předpokládanými náklady cca 30 mil. Kč, která je financována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s předpokládaným ukončením koncem července letošního roku.
17.4.2014 V rámci projektu „Silnice 2013“, financovaného z Regionální operačního programu Moravskoslezsko se v těchto dnech začala budovat nová okružní křižovatka ve Frenštátě pod Radhoštěm na místě původní křižovatky silnic II/483 a III/4848 a městské komunikace (dále MK) směrem k náměstí, u obchodního domu Kyčera.
V úterý 15. dubna 2014 proběhlo výjezdní zasedání výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a investiční komise rady kraje, které se uskutečnilo na Rýmařovsku. Členové výboru i komise byli tak přímo v terénu seznámeni s aktuálním stavem krajských komunikací a dalším průběhem oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy na Rýmařovsku.
14.4.2014 V rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013, jejímž hlavním cílem je rozvoj česko-polského příhraničí, byla zahájena modernizace silnice v úseku Sciborzyce Wielkie – Hněvošice.  Rekonstrukce 750 m dlouhého úseku silnice III/04613, s předpokládanými náklady ve výši cca 9,32 mil Kč vč. DPH, by měla být ukončena v červenci 2014. Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzávěry, přístup k místním nemovitostem však bude zajištěn.
10.4.2014 Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání dne 8. 4. 2014 rozhodla, že na vytypované komunikace budou i letos zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje vyjíždět častěji. Roční rozpočet na zvýšenou četnost čištění pozemních komunikací počítá s částkou 8,3 milionů korun vyčleněnou z rozpočtu kraje. Vybrané komunikace, včetně těch, které nejsou ve vlastnictví kraje, v celkové délce 400 km se takto v pravidelných intervalech začnou uklízet od dubna 2014.
 
8.4.2014 Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání dne 8. dubna 2014 schválila „Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2014 – II. část“, který obsahuje návrh oprav vozovek a jejich součástí na silniční síti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.
3.4.2014 Silničáři na Rýmařovsku začali spravovat výtluky na silnicích a čistit příkopy.  V současnosti je technika přesunuta na silnici Stránské-Kněžpole a zpět na Jiříkov, která je ve špatném stavu. „S opravou této komunikace jsme museli počkat na vhodné klimatické podmínky a rozjezd obalovny teplých směsí, která zahájila svou činnost koncem března,“ vysvětlil vedoucí střediska Bruntál Petr Haničinec.
1.4.2014  Dnešním dnem byla zahájena, v rámci Regionálního operačního programu "Silnice 2013 - III. etapa" - "Rekonstrukce silnice II/467 v úseku Štítina - Kravaře - Štěpánkovice". Stavba, jejíž finanční náklady budou přibližně 13,7 mil. Kč vč. DPH, bude ukončena v květnu 2014. Práce budou realizovány při zachování provozu na silnici II/467. 
1.4.2014  Od dnešního dne začíná letní pohotovost, která je držena pro zajištění bezpečnosti silničního provozu po dopravních nehodách, živelných pohromách, polomech a jiných nepředvídatelných událostech. V rámci letní pohotovosti budou operativně řešeny případné vzniklé problémy na silniční síti, zejména označení překážek silničního provozu přechodným dopravním značením. Likvidace následků, které snesou odkladu, budou prováděny neprodleně po jejím nahlášení a označení.
31.3.2014  Moravskoslezskému kraji se podařilo - stejně jako v loňském roce - opravit nejvíc výmolů a zničených úseků silnic v celé republice. Za vítězství v soutěži Nadace pojišťovny Generali a Zelené vlny Českého rozhlasu Výmoly.cz. převzali zástupci kraje a Správy silnic Moravskoslezského kraje už podruhé šek v hodnotě 100 tisíc korun.
28.3.2014  V minulém týdnu Správa silnic Moravskoslezského kraje úspěšně absolvovala  dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005. Kontrola, která proběhla jak na ředitelství v Ostravě, tak na střediscích, byla zaměřena na prověření shody systému řízení u SSMSK s kritérii stanovenými příslušnými předpisy a také uvedenými v dokumentaci integrovaného systému řízení u organizace. Mimo jiné byla dále hodnocena schopnost organizace plnit aplikované požadavky legislativy, předpisů a smluv, včetně efektivnosti řízení při plnění stanovených cílů v plánech a programech, přijatých naší organizací.
28.3.2014  Oprava mostu přes potok Sýkorečku v Kopřivnici – Lubině, která byla přes zimní období přerušena, bude opět pokračovat. Práce budou zahájeny již v pondělí 31. března 2014 a to přípravou území, osazením přechodného dopravního značení, přesunem svodidel, demontáží zábradlí, montáží podchodu a samotným frézováním konstrukčních vrstev vozovky.
27.3.2014 V současné době na silnici III/4737 v km 4,135 probíhá sanace svahu v obci Žermanice na Frýdeckomístecku. Jedná se o investiční stavbu Správy silnic Moravskoslezského kraje, která řeší v rámci sanace poškozeného svahu jeho stabilizaci, úpravu stávajícího zdevastovaného rigolu a zajištění komunikace v potřebné délce 155 a 11 m od výtokového čela stávajícího propustku v horní části sanace.
24.3.2014  Období vegetačního klidu, které trvá vždy od 1. listopadu do konce března jsme, díky mírné zimě využili hlavně k provádění ořezů keřů a stromů kolem silnic II. a III. třídy. Během uplynulých měsíců jsme takovým způsobem ošetřili silniční zeleň podél 250 km krajských silnic.
19.3.2014 Stavba v rámci projektu „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici II/464 Studénka – Nová Horka na CHKO Poodří“ opět od tohoto týdne pokračuje. Jako hlavní účinek stavby, která byla zahájena v říjnu 2013 s termínem realizace do konce května 2014, se předpokládá omezení mortality přelétajících ptáků a podstatné omezení rušení hlukem, pohybem vozidel a osvětlováním.
18.3.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje v předstihu zahájila jarní čištění krajských komunikací vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám. V těchto dnech vyjeli na krajské komunikace čistící vozy, kropičky, ale i pracovníci správy silnic s ručními smetáky. Jarní úklid komunikací se řídí harmonogramem, který stanovuje postup úklidových prací. Prioritně se začalo čistit v obytných zónách velkých měst a postupně přijdou na řadu nejen ostatní komunikace, ale i mosty. Jarní čištění se zaměřuje také na čištění příkopů a seřezávání krajnic, aby se na silnicích při dešti netvořily kaluže vody.
12.3.2014  V polovině března bude v Opavě zahájena třetí etapa rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká. Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice II/464 v úseku mezi křižovatkou s ul. Hlavní a křižovatkou s ul. Joži Davida a navazuje na okružní křižovatku, vybudovanou v rámci stavby „Přeložka silnice II/461 – Jižní obchvat v roce 2012.