BÍLA KNIHA - Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje

Aktualizace prosinec 2017 "Bílá kniha"


Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů ( plánovací období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých ( plánovací období 3 – 5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK.
 
Stavby jsou na základě svého charakteru zatříděny do 5-ti tématických skupin, které slouží pro jejich kategorizaci a k snadnější orientaci. Jedná se o tyto tématické skupiny :
skupina „S“ – silnic (S1- rekonstrukce a modernizace)
skupina „M“ - mostů ( M1- mosty, opěrné, zárubní zdi, propustky, M2- mosty anomálie, MS- rekonstrukce mostů původně zařazeny do skupiny S. S ohledem na stavebně – technický stav je oprava mostu zařazena přednostně jako samostatná akce skupiny M1 s kódem MS)
skupina „K“ - křižovatek
skupina „O“ – ostatní (O1- obchvaty, přeložky silnic, rozvojové investice)
skupina „DŠ“ – důlních škod

Textová část Mapová část navrhované stavby vč. nově zařazených v r. 2017
Tabulková část navrhované stavby vč. nově zařazaných v r. 2017
Seznam staveb nově zařazených do BÍLÉ KNIHY 2018 Seznam staveb zrealizovanýcha ve výstavbě
Textová zpráva Mapa kraje Tabulka staveb skupiny "S" Mapa kraje Mapa kraje
Hodnotící krtiteria Mapa okresu Bruntál Tabulka staveb skupiny "M1" Tabulka staveb skupiny "S" Tabulka staveb skupiny "S"
  Mapa okresu Frýdek-Místek Tabulka staveb skupiny "M2" Tabulka staveb skupiny "M1" Tabulka staveb skupiny "M1"
  Mapa okresu Karviná Tabulka staveb skupiny "K" Tabulka staveb skupiny "M2" Tabulka staveb skupiny "M2"
  Mapa okresu Opava Tabulka staveb skupiny "O" Tabulka staveb skupiny "K" Tabulka staveb skupiny "K"
  Mapa okresu Nový Jičín Tabulka staveb skupiny "DŠ" Tabulka staveb skupiny "O" Tabulka staveb skupiny "O"
  Mapa okresu Ostrava   Tabulka staveb skupiny "DŠ" Tabulka staveb skupiny "DŠ

Upozornění: Mapová část obsahuje velké množství dat a při pomalém připojení k internetu může otevření mapy trvat i několik minut.

bk1 bk2

12.12.2017 Dne 2.12.2017 v ranních hodinách byl plně spuštěn provoz na silnici II/479 v Ostravě, která byla částečně uzavřena z důvodu realizace první etapy stavby „Rekonstrukce Mimoúrovňového křížení Bazaly“. V první fázi se opravila pravá část mostu od křižovatky Českobratrské a Sokolské až po sjezd do Bohumínské ulice.

5.12.2017 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. prostřednictvím tohoto projektu rozšířila vozový park o 2 referentská vozidla a to v souladu se současnými trendy reflektujícími ekologický provoz vozového parku a s přihlédnutím ke snaze snižovat emise vozidel.

28.11.2017 V 46.týdnu 2017 byl uveden do provozu mostní objekt ev.č. 4676-2 přes inundační území a mostní objekt ev.č. 4676-3 přes vodní tok Štěpánka před Dolním Benešovem. Opravou prošla taktéž celá silnice mezi Dolním Benešovem a Hájem ve Slezsku, přičemž náklady na opravu silnice a rekonstrukci mostů činily 33,4 mil. Kč (včetně DPH).

24.11.2017 Dne 23.11. 2017 se konal na krajském úřadu Výbor pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde byla mimo jiné projednávána připravenost Správy silnic Moravskoslezského kraje na nadcházející zimní období. V rámci projednávání byla členům výboru poskytnuta prezentace se základními daty k zimní údržbě silnic II. a III. tříd v kraji v tomto zimním období, doplněná charakteristickými obrazy ze zdejší zimní údržby silnic v uplynulých zimách.

Prezentace k nahlednutí.

8.11.2017   Omezení provozu pro stavební práce ve středu obce Horní Suchá, v místě křížení silnic č. II/474 a II/475 (zastávky U Dvora a Na Císařství), kde nově vznikají dvě okružní křižovatky, bude již brzy minulostí.