inmotion discount
stin

3.11.2016 Již čtvrtým rokem po sobě se středisko Opava  ve větší míře věnuje celkovým rekonstrukcím propustků realizovaných vlastními zaměstnanci. Za tu dobu se na Opavsku podařilo zrekonstruovat téměř 20 propustků, které byly buď v havarijním stavu, nebo již neplnily funkci k řádnému odvodnění silničního tělesa a přilehlých příkopů, informoval Petr Kudela, vedoucí střediska Opava.

Silnice II/469 v obci Hať

Hať

 

V letošním roce se podařilo zrekonstruovat 4 propustky v celkové hodnotě vyšší než 2 mil. Kč. Největším rekonstruovaným propustkem byl propustek na silnici II/469 za obcí Hať, kdy původní konstrukce z kamenných desek byla odstraněna a nahrazena konstrukcí z polyetylenové roury o průměru 80 cm. Součástí rekonstrukce bylo zhotovení nového betonového čela na vtoku včetně odláždění výtokové strany, přilehlých svahových kuželů a dna silničního příkopu. Na povrch byla položena nová živice a propustek byl osazen silničním svodidlem. Hodnota rekonstrukce činila 900 tis. Kč.

Silnice  III/44334 v osadě Dubí u Melče

Dubí

 

Dalším zrekonstruovaným propustkem byl propustek na silnici III/4661 před obcí Komárovské Chaloupky v hodnotě 650 tis. Kč. Postup stavebních prací byl velmi podobný jako u propustku v Hati. Specifická byla rekonstrukce výtokové strany propustku na silnici III/44334 v osadě Dubí u Melče. Vlivem špatných odtokových podmínek byl výtok permanentně zaplaven a zejména v letním období byly okolní domy obtěžovány zápachem ze stojící vody.  Zřízením šachtice s napojením na stávající kanalizaci došlo ke zlepšení odtokových poměrů.

 Svodidla na silnici II/443 Budišov nad Budišovkou

Budišov n

 

Posledním rekonstruovaným propustkem je propustek na silnici II/442 za městem Vítkov. Práce na tomto propustku byly z důvodu zhoršených klimatických podmínek v měsíci říjnu prodlouženy do začátku listopadu. V současné době se práce chýlí ke konci.

 III/44331 svodidla v úseku Lhota  u Litultovic

Litultovice

 

V rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu instalovalo středisko na Opavsku v letošním roce také nová silniční svodidla na 3 úsecích: silnice II/443 Budišov nad Budišovkou 240 m, silnice III/44331 v úseku Lhotka u Litultovice – Pilný Mlýn 300 m a silnice III/4692 Dolní Lhota 124 m. „Instalace nových svodidel je v rizikových úsecích vyžadována z důvodu zajištění bezpečnosti automobilové veřejnosti na našich silnicích a jejích realizace probíhá vždy v souladu s vydaným stanovením ze strany silničních správních úřadů.  Rovněž v příštím roce bude středisko Opava pokračovat v jejich osazování na nejvíce exponovaná a riziková místa,“ uzavřel Petr Kudela.