inmotion discount
stin

29.4.2016 Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na pozemních komunikacích byly řešeny na semináři, kterého se účastnili ředitel Správy silnic Tomáš Böhm a jeho provozně-technický náměstek Milan Novák ve Skalickém dvoře u Bystřice n. Perštejnem.

 

 konference22

 

Seminář, který pořádala Česká silniční společnost, seznámil silničářskou veřejnost s problematikou dopravního značení s vazbou na bezpečnost silničního provozu, s aktuálními problémy správy a údržby, právními a technickými předpisy a přehledem stěžejní mechanizace oboru.

 

V jednotlivých blocích se zástupci krajských silničářů zabývali průběhem a vyhodnocením zimní údržby 2015/2016, nebo moderními postupy při zpracování dat vstupujících do systému hospodaření s vozovkou.

 

V tematicky zaměřených blocích se také probírala údržba stromořadí, majetkoprávní problematika a projekty revitalizací alejí Kraje Vysočina včetně problematiky silniční vegetace podél komunikací.

 

Kromě hodnocení dopadů nadměrného nárůstu intenzity silniční dopravy ve vztahu k nákladům na správu silnic se účastníci zabývali novelizací vyhlášky 294 a jejím uplatněním v praxi nebo řešili závady v dopravním značení a jejich důsledky.