inmotion discount
stin
27.5.2015  V pondělí 1. června 2015 bude zahájena rekonstrukce a modernizace silnice III/01137 Petřkovice - Bobrovníky v souvislé délce 5840 m mezi křižovatkou se silnici I/56 ulice Hlučínská a hranicí katastrálního území Hošťalkovice a Bobrovníky. Stavba s předpokládanými náklady ve výši 28,2 mil. Kč vč. DPH, která je realizována v rámci projektu financovaného z regionálního operačního programu, by měla být ukončena v závislosti na klimatických podmínkách ve čtvrtek 2. 7. 2015.

 Stávající stav vozovky vykazoval značné poruchy podloží a rekonstrukce vozovky tak je nevyhnutelná. Při rekonstrukci komunikace budou odfrézovány stávající asfaltové vrstvy vozovky, provedena předlažba jednořádku ze žulových kostek společně s výškovou úpravou silničních obrub a výšková úprava odvodnění komunikace (uličních vpustí) včetně čištění. Součástí rekonstrukce, která by měla trvat 35 dnů, bude taktéž oprava autobusových zálivů a rekonstrukce čtyř propustků. Společně s ořezem silničního stromoví kolem komunikace budou vyčištěny silniční příkopy a na závěr obnoveno vodorovné dopravní značení.

Stavbou dojde v 1. fázi k částečnému omezení silniční dopravy, konec stavebních prací bude provázet úplná uzavírka.

V 1. etapě stavebních prací bude vždy v jednom jízdním pruhu prováděno frézování stávajícího živičného krytu vozovky, stavba bude proto označena kombinaci dopravního značení upozorňující řidiče na nerovnosti na vozovce a současně bude v celém úseku zakázáno obousměrné předjíždění společně se sníženou rychlostí jízdy na 50 km/h.

V dalších etapách bude již prováděna samotná  rekonstrukce vozovky. Pokládka a sanace podkladních vrstev vozovky bude vždy prováděna po jednotlivých úsecích při řízení dopravy kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.

Místní komunikace, které jsou napojeny na silnici III/01137 v úseku, který bude řízen světelnou signalizací, budou dočasně uslepeny.

Při finální pokládce asfaltové vrstvy vozovky je plánována úplná uzávěra v jednotlivých úsecích této stavby za úplného vyloučení městské hromadné dopravy. O dopravním omezení a objízdných trasách budou řidiči v dostatečném předstihu informováni na stránkách dotčených městských obvodů a pomocí dopravního značení umístěného před vjezdy do jednotlivých městských části řešeného úseku této stavby.

Po celou dobu stavby však bude umožněn průjezd všem vozidlům integrovaného záchranného systému, vozidlům zajišťující obsluhu předmětného území a obyvatelům místní části řešeného úseku stavby.
 
 mapabobrovnky

Účastníkům silničního provozu a obyvatelům dotčeného území děkujeme za trpělivost.

 

ROPlogo